Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, waarin de bepalingen voor het gebruik van de door hetloonbureau.nl BV aangeboden Web- en aanverwante diensten staan beschreven.

Service Level Agreement (SLA): een beschrijving of opsomming van het minimum aanvaardbare serviceniveau dat hetloonbureau.nl BV hanteert bij het verzorgen van hetloonbureau.nl alsmede een beschrijving van de gevolgen indien hetloonbureau.nl BV het serviceniveau toerekenbaar niet of onvoldoende nakomt. De SLA is als hoofdstuk B in deze Algemene Voorwaarden opgenomen.

Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot hetloonbureau.nl en/of aanverwante dienst, bestaande uit deze Algemene Voorwaarden en de SLA. Indien voor een aanverwante dienst separaat een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, is deze inbegrepen bij deze definitie.

hetloonbureau.nl: de door hetloonbureau.nl BV en de daaraan gelieerde software ontwikkelaar ontwikkelde, onderhouden en geleverde online webapplicatie voor het voeren van HR- en Salarisadministratie. De webapplicatie wordt aangeboden vanuit een centrale locatie als gedeelde generieke oplossing. hetloonbureau.nl wordt niet specifiek voor één Klant onderhouden.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie hetloonbureau.nl BV de Overeenkomst sluit voor het verlenen van de Web en/of aanverwante dienst.

Bedrijf: Een bepaalde natuurlijk persoon, rechtspersoon of specifieke administratieve eenheid waarvoor binnen de webapplicatie een salarisadministratie wordt gevoerd, waar Eindgebruikers optioneel toegang toe hebben.

Werknemer: Een natuurlijk persoon met een dienstbetrekking die in een periode een salarisafrekening ontvangt binnen een specifiek Bedrijf.

Administrator Gebruiker: een natuurlijk persoon die als Eindgebruiker bovendien beschikt over beheerrechten en die door de Klant is benoemd tot beheerder van de Omgeving van de Klant.

Eindgebruiker: een natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van de Klant van hetloonbureau.nl gebruik maakt en als gebruiker kan inloggen in de Omgeving van de Klant en toegang krijgt tot een Bedrijf.

Standaardprijs: de geldende prijs per Administrator Gebruiker, Eindgebruiker of Werknemer conform de geldende prijslijst van hetloonbureau.nl BV en conform de voor gedefinieerde waarden op het moment van afsluiten van de Overeenkomst.

Servers: door of ten behoeve van hetloonbureau.nl BV en de daaraan gelieerde software ontwikkelaar beheerde bij elkaar horende computers, en aan verwante hardware, met daarop
webserverprogrammatuur, ondersteunende programmatuur of databasesoftware ten behoeve van het verzorgen van hetloonbureau.nl via het Internet.

hetloonbureau.nl BV: De besloten vennootschap hetloonbureau.nl BV, KvK-nummer 70633118, statutair gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende op de Elburgerweg 24, 7345 ED te Apeldoorn.

Artikel 2. Toepasselijkheid / Rangorde

 1. Alle aanbiedingen van hetloonbureau.nl BV, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. hetloonbureau.nl BV is steeds gerechtigd een aanbod geheel of gedeeltelijk in te trekken of te wijzigen.
 2. Eerst door uitdrukkelijke bevestiging door hetloonbureau.nl BV van een schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de Klant komt een overeenkomst tot stand. Als uitdrukkelijke aanvaarding wordt aangemerkt een schriftelijke bevestiging door hetloonbureau.nl BV, dan wel het feitelijk uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst, daaronder begrepen inkrimping of uitbreiding van reeds overeengekomen werkzaamheden, komen tot stand zodra hetloonbureau.nl BV deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. De offertes zijn gebaseerd op de Algemene voorwaarden op het moment van het uitbrengen van de offerte aan de bij hetloonbureau.nl BV bekende door de wederpartij verstrekte gegevens. De gevolgen van afwijkingen tussen de door de Klant verstrekte in de offerte opgenomen gegevens en de werkelijkheid komen voor rekening en risico van de Klant.
 4. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hetloonbureau.nl BV, met een andere partij (hierna. 'de Klant') sluit, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt.
 5. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt door Hetloonbureau.nl BV van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van hetloonbureau.nl BV zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de Klant een prevalentiebeding bevatten. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3. De webdienst Hetloonbureau.nl

 1. hetloonbureau.nl BV zal de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang verlenen tot hetloonbureau.nl en de Webdienst operationeel houden in overeenstemming met het in de betreffende Overeenkomst bepaalde. hetloonbureau.nl BV zal de Klant daartoe binnen 2 (twee) werkdagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst de URL van hetloonbureau.nl verstrekken, alsmede een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiermee kan de Administrator Gebruiker, ten behoeve van andere Eindgebruikers, de Omgeving configureren en beheren.
 2. De Klant maakt gebruik van hetloonbureau.nl ten behoeve van haar eigen Bedrijf.
 3. Afrekening van het gebruik van hetloonbureau.nl vindt plaats op basis van het aantal verloonde Werknemers. De Klant wordt maandelijks achteraf automatisch voor het aantal verloonde Werknemers gefactureerd per periode (maandperiode).
 4. De Klant kan een onbeperkt aantal nieuwe Administrator Gebruikers en Eindgebruikers aanmaken binnen de Omgeving, waarbij voor elke Eindgebruiker de Standaardprijs per type Eindgebruiker in rekening wordt gebracht, of, indien afwijkend, de in de overeenkomst vermelde prijzen. Indien een tweede gebruiker met een al in gebruik zijnde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord wordt aangemaakt binnen de Omgeving, wordt de gebruiker slechts eenmaal in rekening gebracht, waarbij de systeemrol met de meeste rechten, die in de betreffende maand aan de Eindgebruiker is gekoppeld, leidend is.
 5. De Klant wordt automatisch voor de aangemaakte Administrator Gebruikers en Eindgebruikers gefactureerd per hele maand, vanaf de maand waarin deze is/zijn aangemeld (ongeacht op welke dag van de maand aanmelding heeft plaatsgevonden). Administrators en Eindgebruikers waarvan de aan- en afmelding binnen dezelfde maand plaatsvindt en niet zijn ingelogd zullen niet worden gefactureerd.
 6. hetloonbureau.nl BV zal hetloonbureau.nl verlenen overeenkomstig de in de SLA opgenomen serviceniveaus. Indien hetloonbureau.nl BV een bepaald, in de SLA beschreven serviceniveau niet haalt, regelt de SLA wat daarvan de gevolgen zijn. Voor zover de SLA beschikbaarheidspercentages noemt, worden die gemeten over een kalendermaand en over het dichtstbijzijnde meetpunt. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat hetloonbureau.nl vanaf het Internet bereikbaar is op de aan de Klant verstrekte URL en dat hetloonbureau.nl daadwerkelijk aangeboden wordt op de Server. Onder beschikbaarheid wordt niet verstaan het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen van de Klant en de Servers. hetloonbureau.nl BV kan immers op de systemen bij de Klant en op de tussenliggende Internetinfrastructuur geen invloed uitoefenen.
 7. hetloonbureau.nl BV heeft het recht de aangeboden functionaliteit van hetloonbureau.nl van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen. hetloonbureau.nl BV zal zich maximaal inspannen om eventuele fouten in hetloonbureau.nl op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal hetloonbureau.nl BV de Klant daarvan op de hoogte stellen via een overzicht in hetloonbureau.nl. hetloonbureau.nl wordt in identieke vorm aan vele Klanten geleverd, het is daarom niet mogelijk om alleen voor een specifieke Klant van een bepaalde aanpassing af te zien of een bepaalde aanpassing door te voeren.
 8. hetloonbureau.nl BV en de daaraan gelieerde software ontwikkelaar laat tenminste jaarlijks haar organisatie en hetloonbureau.nl controleren door een team van deskundige salarisexperts van de Samenwerkende Registeraccountants & Accountantsadministratie consulenten (SRA). Criteria voor de certificering zijn bijvoorbeeld functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, stabiliteit, performance en flexibiliteit (zoals koppelingsmogelijkheden, import en export). De audit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen volgens het SRA Normenkader Certificering Salarissystemen.
 9. hetloonbureau.nl BV streeft er naar om voor de werking van haar dienst relevante wijzigingen in de hoogte van de af te dragen belastingen en premies zo snel mogelijk te verwerken.

Artikel 4. Gebruik van Hetloonbureau.nl

 1. De Eindgebruikers bepalen welke (financiële) informatie met behulp van hetloonbureau.nl wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. hetloonbureau.nl BV heeft geen kennis van die informatie. De Klant is er dan ook voor verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. hetloonbureau.nl BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van hetloonbureau.nl opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. De Klant vrijwaart hetloonbureau.nl BV voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Klant of Eindgebruikers met behulp van Hetloonbureau.nl opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 2. hetloonbureau.nl BV is niet verantwoordelijk voor de financiële juistheid van de gegevens of het volgen van de bij de Klant geldende salarisverwerkingsregels door Eindgebruikers. hetloonbureau.nl BV spant zich maximaal in voor de juiste salarisverwerking en validering van aangeleverde financiële transacties. Echter foutief aangeleverde informatie door de Eindgebruikers, die op zich salariskundig valide kan zijn, kan door hetloonbureau.nl nooit als zodanig herkend worden en wordt dientengevolge naar de bedoeling onjuist opgeslagen of verwerkt.
 3. Mocht bij hetloonbureau.nl BV blijken dat informatie die Eindgebruikers met behulp van hetloonbureau.nl hebben opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal zij prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal hetloonbureau.nl BV aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
 4. hetloonbureau.nl BV, de Klant en de Eindgebruikers zijn verplicht de door hetloonbureau.nl BV verstrekte, of door Eindgebruikers aangemaakte, gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden. hetloonbureau.nl BV is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden door de Klant, en mag er vanuit gaan dat Eindgebruikers die zich aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord ook daadwerkelijk door de Klant geautoriseerde Eindgebruikers zijn. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient hetloonbureau.nl BV daarvan onverwijld schriftelijk en telefonisch op de hoogte te worden gesteld.
 5. Elke Eindgebruiker is in staat het eigen wachtwoord te wijzigen. De Administrator is verplicht via de gebruikersbeheerfunctie in de Omgeving af te dwingen dat Eindgebruikers minimaal elke 2 (twee) maanden het eigen wachtwoord wijzigen.
 6. De Eindgebruikers zijn gehouden gebruiksvoorschriften en aanwijzingen van hetloonbureau.nl BV zorgvuldig na te leven en zijn gebonden aan de geldende gewoonten van normaal gebruik van een webdienst zoals die van hetloonbureau.nl BV.
 7. hetloonbureau.nl BV en de Klant zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; hetloonbureau.nl BV is echter gerechtigd aan het verlenen van haar toestemming voorwaarden te verbinden.
 8. hetloonbureau.nl BV hanteert geen vaste limiet op de hoeveelheid data en/of stambestanden die de Klant mag (laten) verwerken bij het voeren van een HR- en Salarisadministratie. Dit betekent echter niet dat hetloonbureau.nl BV een ongelimiteerde verwerking van dergelijke gegevens toestaat. Bij een hoger dan gemiddeld gebruik per maand ten opzichte van het aantal betalende Eindgebruikers per Omgeving zal hetloonbureau.nl BV de Klant daarvan in kennis stellen. Wanneer de Klant het gebruik niet wenst te verminderen, behoudt hetloonbureau.nl BV zich het recht voor een hogere vergoeding in rekening te brengen. Indien Klant die hogere vergoeding niet wenst te voldoen, heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos binnen 30 (dertig) dagen per direct op te zeggen.

Artikel 5. Ondersteuning, Training & Advies

 1. De Klant heeft recht op online ondersteuning, zoals omschreven in de Bijlage Service Level Agreement, bij gebruik van hetloonbureau.nl met betrekking tot de functionaliteit van de Webdienst. hetloonbureau.nl BV kan alleen ondersteuning bieden indien de Klant gebruik maakt van besturingssystemen die op het moment van ondersteuning door de fabrikant van de besturingssystemen ondersteund worden. Eerste lijnondersteuning wordt verleend via een online helpdesk functie binnen hetloonbureau.nl van hetloonbureau.nl BV. hetloonbureau.nl BV verleent aan maximaal 2 (twee) Eindgebruikers per Omgeving het recht om de eerstelijns helpdesk te benaderen, overige Eindgebruikers kunnen vragen stellen aan de Eindgebruiker die toegang heeft tot de eerstelijns helpdesk, die op zijn/haar beurt de hetloonbureau.nl BV helpdesk als tweedelijns helpdesk kan benaderen. hetloonbureau.nl BV zal zich inspannen vragen adequaat te beantwoorden. hetloonbureau.nl BV kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van antwoorden. Interne vragen over wijze van verwerken of de arbeidsvoorwaardelijke aspecten binnen de organisatie van de Klant worden niet in behandeling genomen.
 2. Klant en hetloonbureau.nl BV kunnen separaat en schriftelijk aanvullende consultancy en/of adviesdiensten overeenkomen. hetloonbureau.nl BV zal zich naar maximaal vermogen inspannen om dergelijke diensten met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 3. Alle dergelijke diensten van hetloonbureau.nl BV worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, ook indien uitdrukkelijk een specifiek resultaat is toegezegd door hetloonbureau.nl BV. Indien is overeengekomen dat de consultancy en/of adviesdiensten in fasen zullen plaatsvinden, is hetloonbureau.nl BV gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is hetloonbureau.nl BV gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Klant op te volgen, mits deze geen aanleiding geven tot meerwerk. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is hetloonbureau.nl BV steeds gerechtigd na kennisgeving aan Klant deze persoon te vervangen door een ander persoon. Voor de consultancy en/of adviesdiensten geldt het alsdan toepasselijke uurtarief. Reis- en overige onkosten dienen volledig vergoed te worden, tenzij de consultancy en/of adviesdiensten meer dan 8 (acht) mensuren bedraagt. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door hetloonbureau.nl BV verleende consultancy en/of adviesdiensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.
 4. De door hetloonbureau.nl BV in de overeenkomst genoemde termijn voor het afronden van de implementatiefase is vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze termijn zal zo veel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van die termijn dreigt, zullen hetloonbureau.nl BV en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. Overschrijding van de termijn levert geen verzuim op aan de zijde van hetloonbureau.nl BV en levert derhalve voor de Klant geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. hetloonbureau.nl BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de overeengekomen termijn.
 5. Teneinde hetloonbureau.nl BV in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten dient de Klant alle relevante informatie, inlichtingen en bescheiden te verstrekken. Indien noodzakelijk dient de Klant hetloonbureau.nl BV alle benodigde machtigingen te verstrekken, die voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Zowel hetloonbureau.nl BV als de Klant zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen gegevens en informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij(en). In het bijzonder zal hetloonbureau.nl BV geheimhouding betrachten ten aanzien van gegevens en informatie die met behulp van hetloonbureau.nl worden opgeslagen en/of uitgewisseld, voor zover hetloonbureau.nl BV hiervan kennis heeft.

Artikel 7. Privacy en veiligheid

 1. Het gebruik van hetloonbureau.nl kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. hetloonbureau.nl BV fungeert hierbij als onafhankelijke tussenpersoon. In die hoedanigheid zal hetloonbureau.nl BV zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. De Klant is aan te merken als verantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het aangaan van de Overeenkomst heeft de Klant de verplichting met deze persoonsgegevens van Eindgebruikers om te gaan in het kader van de Webdienst en dient de Klant te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Verwerkingen met betrekking tot deze gegevens zal hetloonbureau.nl BV alleen uitvoeren in opdracht van de Klant, of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 2. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van hetloonbureau.nl BV en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
 3. hetloonbureau.nl BV en de daaraan gelieerde software ontwikkelaar zal naar maximaal vermogen maatregelen nemen ter beveiliging van op de Servers opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. hetloonbureau.nl BV en de daaraan gelieerde software ontwikkelaar zal met name uiterste zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van de Klant. De informatie met betrekking tot deze maatregelen wordt op verzoek, in beperkte en verantwoorde mate, ten kantore van hetloonbureau.nl BV en de daaraan gelieerde software ontwikkelaar ter inzage beschikbaar gesteld aan Klanten. De Eindgebruikers worden geacht gebruik te maken van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een computer geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een antivirus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, antiphishing en firewall oplossing, alsmede van de beveiligingsmiddelen die hetloonbureau.nl BV beschikbaar stelt.

Artikel 8. Vergoeding en betaling

 1. De Klant is aan hetloonbureau.nl BV een maandelijkse vergoeding verschuldigd voor het gebruik van hetloonbureau.nl. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald conform artikel 3. Bovendien kan er sprake zijn van een extra vergoeding voor het gebruik van bepaalde functies die doorbelast worden op basis van verbruik. Vermelde vergoedingen zijn tenzij nadrukkelijk anders vermeld in Euro’s en exclusief BTW.
 2. De Klant is tevens alle vooraf overeengekomen bedragen schuldig voor consultancy diensten, waaronder inzet van hetloonbureau.nl BV medewerkers ten behoeve van de Klant, trainingen, cursussen en opleidingen.
 3. hetloonbureau.nl BV zal de Klant maandelijks een factuur sturen voor gebruik van hetloonbureau.nl. De Klant dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen. Doet de Klant dat niet, dan ontvangt de Klant een herinnering.Indien betaling dan nog uitblijft, behoudt hetloonbureau.nl BV zich het recht voor om alle (buitengerechtelijke- en proces) kosten plus de wettelijke rente in rekening te brengen en/of de vordering uit handen te geven. De kosten die daarmee zijn gemoeid komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500.
 4. Indien een betaling niet bijtijds is voldaan, is de Klant automatisch in verzuim. hetloonbureau.nl BV is alsdan gerechtigd om, nadat de klant is gesommeerd om binnen 7 dagen als nog haar verplichtingen na te komen en dat niet (tijdig) is gebeurd, de toegang tot hetloonbureau.nl tijdelijk op te schorten, totdat de verplichtingen door de Klant zijn nagekomen.
 5. hetloonbureau.nl BV is gerechtigd, al dan niet geautomatiseerd, de in het gebruikersbeheer ingevoerde gegevens uit te lezen en deze aan te wenden om tot een correcte calculatie en facturatie aan de Klant te komen. Tevens heeft hetloonbureau.nl BV het recht om een controle van aantallen en typen Eindgebruikers en Administraties uit te voeren teneinde de juistheid te verifiëren.
 6. hetloonbureau.nl BV heeft het recht de Standaard Prijzen eenmaal per jaar te verhogen met een percentage dat gelijk is aan de stijging van het CBS “consumentenprijsindexcijfers” en naar boven af te ronden tot bedragen in hele euro’s.
 7. Ook buiten de onder sub 1. en sub 2. van dit artikel genoemde gevallen kan de vergoeding voor diensten door hetloonbureau.nl BV bij aanvang van een nieuw kalenderjaar worden gewijzigd. hetloonbureau.nl BV stelt de Klant uiterlijk drie maanden voor de verlenging van de overeenkomst schriftelijk in kennis van een eventueel door haar door te voeren prijswijziging. De gewijzigde vergoeding geldt dan per datum waarop de jaarlijkse verlenging ingaat.
 8. Elke verrekeningsbevoegdheid van de Klant, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst treedt in werking op de datum zoals vermeld aan het begin van de Overeenkomst, bijontbreken hiervan op de datum van ondertekening van het Opdrachtformulier door hetloonbureau.nl BV of bij ontbreken hiervan op de dag dat een Eindgebruiker voor het eerst gebruik maakt van de Webdienst.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één (1) jaar, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan, met inachtneming van de voornoemde minimumperiode, door beide partijen worden opgezegd tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor beide partijen. Opzegging dient schriftelijk per aangetekend schrijven plaats te vinden.
 3. Indien de overeenkomst wordt beëindigd tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 sub 2, dan kan de Klant indien hij/zij zulks uiterlijk drie maanden voor de beëindiging aangeeft, nog gedurende maximaal drie maanden in het daarop volgende kalenderjaar prestaties van hetloonbureau.nl BV betrekken voor wat betreft de afsluiting administratieve gegevensverwerking betreffende het voorafgaande kalenderjaar, tegen betaling van de vergoeding zoals dat van toepassing was op het moment van beëindiging van de overeenkomst. Desgewenst kan hetloonbureau.nl BV de vergoeding voor deze periode bij wijze van voorschot in rekening brengen. Dit artikel is niet van toepassing indien de overeenkomst om een in artikel 10 genoemde reden is beëindigd of ontbonden.
 4. Indien de Klant niet op de in artikel 9 sub 2 voorgeschreven wijze opzegt, of niet heeft opgezegd, maar geen gegevens ter verwerking (meer) bij hetloonbureau.nl BV aanbiedt ofwel zodanig weinig gegevens ter verwerking bij hetloonbureau.nl BV aanbiedt dat hetloonbureau.nl BV in redelijkheid mag aannemen dat Klant de overeenkomst niet meer gestand wenst te doen, heeft hetloonbureau.nl BV recht op een direct opeisbare schadevergoeding van 50 % van de aan Klant gefactureerde bedragen in de twaalf maanden direct voorafgaande aan de maand waarin hetloonbureau.nl BV geen gegevens zodanig weinig gegevens ter verwerking heeft ontvangen.
 5. Zowel hetloonbureau.nl BV als de Klant is gerechtigd zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn de Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de ontbinding ervan in rechte te vorderen indien: a) de andere partij 1 (één) of meer van haar verplichtingen toerekenbaar niet is nagekomen nadat haar daartoe schriftelijk een redelijke termijn van 30 (dertig) dagen is gesteld om deze verplichting(en) alsnog na te komen b) de andere partij in surséance verkeert of surséance van betaling of faillissement aanvraagt; c) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard; d) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd.
 6. Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt onmiddellijk het recht van de Klant om de Web- dienst te gebruiken en bestaat er voor hetloonbureau.nl BV geen plicht meer om Klant en/of Eindgebruikers toegang tot hetloonbureau.nl te verlenen. Klant zal aan haar verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden onmiddellijk vernietigen. Bedragen die hetloonbureau.nl BV vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. hetloonbureau.nl BV zal op verzoek van de Klant, de door de Eindgebruikers middels hetloonbureau.nl ingevoerde of aangeleverde datagegevens tot aan de beëindiging van de Overeenkomst, op een CD-rom aan Klant ter beschikking stellen in een algemeen toegankelijk bestandsformaat, mits de Klant een dergelijk verzoek schriftelijk en binnen 1 (één) maand na beëindiging van de Overeenkomst bij hetloonbureau.nl BV indient. Klant aanvaardt dat dergelijke datagegevens de eigenschappen bevatten zoals Klant die aantreft op het moment van ontvangst, en dat de aansprakelijkheid van hetloonbureau.nl BV voor dergelijke datagegevens volledig is uitgesloten. Voorts is hetloonbureau.nl BV op geen enkele wijze gehouden om de ter beschikking gestelde datagegevens te converteren of anderszins geschikt te maken voor gebruik door de Klant.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van hetloonbureau.nl BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of uit hoofde van onrechtmatig handelen is beperkt tot vergoeding van directe schade geleden door de Klant tot maximaal het bedrag (excl. BTW) dat de Klant gedurende 6 (zes) maanden voor het gebruik van de Webdienst heeft betaald aan hetloonbureau.nl BV voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat hetloonbureau.nl BV op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie; b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
 2. hetloonbureau.nl BV is niet aansprakelijk voor alle andere schade dan de directe schade zoals, maar niet beperkt tot: indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is hetloonbureau.nl BV aansprakelijk voor beschadiging of verlies van opgeslagen gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de salarisadministratie, ongeacht of deze gegevens een geldwaarde vertegenwoordigen.
 3. Indien zich een schadegeval voordoet en is geconstateerd, dient de Klant dat onverwijld, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen via een aangetekend schrijven aan hetloonbureau.nl BV te melden. Indien dit niet geschiedt, dan vervalt ieder recht op schadevergoeding. hetloonbureau.nl BV zal echter onverminderd trachten het probleem op te lossen.
 4. Buiten de in de artikelen 12.1 en 12.2 genoemde gevallen rust op hetloonbureau.nl BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van hetloonbureau.nl BV, de directie of leidinggevend personeel.
 5. Indien een zeker handelen van de Klant of Eindgebruikers aantoonbaar het algemeen werken van de Webdienst in gevaar brengt, is hetloonbureau.nl BV gerechtigd zonder nadere aankondiging of waarschuwing de toegang tot hetloonbureau.nl voor een zekere periode te ontzeggen en onmogelijk te maken.

Artikel 11. Overmacht

 1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van hetloonbureau.nl BV indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van hetloonbureau.nl BV, maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, Internetverbindingen en/of in het telefoonnet en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van hetloonbureau.nl BV kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Klant nakomt.
 2. Indien hetloonbureau.nl BV als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is hetloonbureau.nl BV niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt. Gedurende de duur van de overmacht is de Klant gerechtigd om de betaling van de Eindgebruikers en de Bedrijven op te schorten.
 3. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 7 (zeven) werkdagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan hetloonbureau.nl BV. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op hetloonbureau.nl berusten uitsluitend bij hetloonbureau.nl BV en/of haar licentiegevers. Het sluiten van de Overeenkomst, het gebruik van hetloonbureau.nl of enig andere informatieoverdracht van hetloonbureau.nl BV aan de Klant houdt geen overdracht in van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht op hetloonbureau.nl. De door Eindgebruikers ingevoerde of aangeleverde datagegevens zijn eigendom van de Klant. Alle (rechten rustende op de) databaseopbouw of wijze van opslaan van de datagegevens van de Klant zijn eigendom van hetloonbureau BV.
 2. Het feitelijke gebruik (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruikersnaam, wachtwoord en/of naam van de Omgeving) van hetloonbureau.nl is niet overdraagbaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hetloonbureau.nl BV.
 3. De Klant verkrijgt door ondertekening van de Overeenkomst uitsluitend het recht om gebruik te maken van hetloonbureau.nl gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 13. Diversen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen de Klant en hetloonbureau.nl BV met betrekking tot de Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.
 2. De Klant erkent dat de kennis en ervaring van de medewerkers van hetloonbureau.nl BV voor hetloonbureau.nl BV van grote waarde is, en moeilijk kan worden vervangen. Derhalve stemt de Klant ermee in dat gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede 18 (achttien) maanden daarna geen werkgelegenheid geboden wordt, direct of indirect, via een arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst, adviseurschap of enige andere wijze, aan enige medewerker, werknemer of adviseur van hetloonbureau.nl BV.
 3. Het is hetloonbureau.nl BV niet toegestaan de gegevens uit de Omgeving of Administratie van de Klant op enigerlei andere wijze aan te wenden, anders dan tot het leveren van diensten aan de Klant. Het is hetloonbureau.nl BV wel toegestaan om gegevens in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor statistische doeleinden. Het is hetloonbureau.nl BV toegestaan voor intern gebruik een kopie van de Omgeving te gebruiken in acceptatieomgeving om de juiste werking van de Omgeving van de Klant te monitoren of te toetsen aan de juiste werking van een nieuwere versie van hetloonbureau.nl.
 4. hetloonbureau.nl BV heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen (“Wijziging”). hetloonbureau.nl BV zal de Wijziging schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) aan Klant bekend maken. Na deze bekendmaking zal de Wijziging gelden in de Overeenkomst tussen hetloonbureau.nl BV en Klant vanaf de datum die door hetloonbureau.nl BV wordt aangegeven. Indien Klant een Wijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst kosteloos binnen 30 (dertig) dagen na bekendmaking op te zeggen tegen de datum waarop de Wijziging van kracht wordt.
 5. Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid, mag hetloonbureau.nl BV bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is vereist. Ook mag hetloonbureau.nl BV haar rechtsverhouding op grond van de Overeenkomst zonder nadere medewerking aan een derde overdragen of wijzigen, mits die overdracht plaatsvindt als onderdeel van de overdracht van (een substantieel) deel van de onderneming van hetloonbureau.nl BV.
 6. Afwijkingen van de Overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Kennisgevingen op grond van deze overeenkomst moeten schriftelijk plaatsvinden, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
 7. Met de totstandkoming van de Overeenkomst gaat de Klant akkoord met het ontvangen van algemene communicatie van hetloonbureau.nl BV (automatische opt-in) op het door hem of haar aangegeven e-mailadres. Indien de Klant bovenstaande communicatie niet wenst te ontvangen kan dit te allen tijde worden doorgegeven aan info@hetloonbureau.nl.


BEL MIJ TERUG
Betrouwbare verwerking van salarissen - hetloonbureau.nl

Vacature Salarisadministrateur

Zie jij de match?
Solliciteer direct!

Vacature Salarisadministrateur

Wij zijn op zoek naar de salarisadministrateur met passie voor het vak!

Graag ontvangen wij jouw CV en motivatiebrief om te zien of wij de match met jou ook zien!

MAIL ONS NU!

Voordelen
 • Betalen per loonstrook
 • Geen maandelijkse kosten
 • Online software
 • Automatische back-up
 • Gratis offerte op maat
 • Ook uitbesteden is mogelijk
 • Al voordelig vanaf 1 medewerker
Referenties

"De organisatie heeft kennis van zaken en bewaken de term "vertrouwelijk" zeer goed. Een aanrader!"

"Ze gebruiken alle mogelijke middelen die tot hun beschikking staan om hun werk uit te oefenen. Communicatie staat hoog in het vaandel, ze zijn helder naar hun klanten toe. Professioneel, integer en vertrouwelijk gaan zij met hun werkzaamheden om." 

"Persoonlijk en vakkundig is een claim die ze altijd waarmaken. Ik ben elke keer blij verrast door hun snelle, adequate en deskundige dienstverlening!"